Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetki prelegentów, którzy wystąpią podczas Forum Odnawialnych Źródeł Energii, które odbędą się 27-28 września w Hotelu Arkadia Royal w Warszawie.

 

 

 

Przemysław Kałek

Partner, Radca prawny w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. Sędzia Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w szczególności na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kancelarii od 2012 roku. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (2003-2009). Wyróżniany przez „Chambers Europe” (2013-2018), „Legal 500” (2018), „IFLR1000” (2018) oraz „Best Lawyers” (2018) w zakresie prawa energetycznego i surowców naturalnych w Polsce.

 

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu w firmie Columbus Energy S.A.

Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki – lidera rynku fotowoltaiki w Polsce. Przedsiębiorca, wizjoner, innowator. Skuteczny manager z doświadczeniem korporacyjnym wyciągniętym z AIR BP czy MARS Polska. Zasiada w zarządach spółek od 2009 roku, w branży projektowej i sprzedażowej. Od 2012 roku związany z branżą odnawialnych źródeł energii. Prowadzi przedsiębiorstwo inwestycyjne PRIME2 S.A. inwestujące w innowacyjne projekty.

 

 

Konrad Kosicki

adwokat i counsel w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide.

Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony. Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe oraz przez Legal 500 EMEA w kategorii energetyki i surowców naturalnych. Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

 

Andrzej Nentwig

Adwokat, ceniony ekspert prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, który jako Counsel kieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird

adwokat, ceniony ekspert prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z niemal trzynastoletnim doświadczeniem w branży, który jako Counsel współkieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird. Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (m.in. w zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem URE, organami regulacyjnymi w sektorze naftowym i górniczym, organami nadzoru budowlanego, itp.), kontraktowe (negocjował i przygotowywał m.in. kontakty typu EPC, O&M, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii/gazu, umowy dostawy ciepła oraz kompleksowe umowy zakupu infrastruktury energetycznej) oraz transakcyjne (doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii, przy projektach typu joint venture pomiędzy polskimi i międzynarodowymi koncernami energetycznymi, jak również przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej). Przez lata doradzał zarówno największej polskiej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw. supermajors), prowadzącym w Polsce projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej. Przez 4 lata kierował też działem prawnym amerykańskiej spółki naftowej BNK Petroleum Inc. w Polsce, doradzając także przy innych projektach realizowanych przez grupę BNK w Europie (w tym Niemczech i Hiszpanii). Posiada też istotne doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, zdobyte reprezentując szereg inwestorów branżowych w różnego rodzaju postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

.

 

Łukasz Petelski

Radca prawny, Associate w zespole Energy& Utilities w polskim biurze Bird&Bird

radca prawny w zespole Energy & Utilities, Bird & Bird.

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii oraz przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z przyłączeniem do sieci źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Negocjuje i sporządza umowy z sektora elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego. Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym w postępowaniach koncesyjnych. Do obszarów jego zainteresowań należą w szczególności odnawialne źródła energii. Posiada doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach związanych z posadowieniem i eksploatacją farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego. Jest autorem publikacji prasowych dotyczących OZE.

 

Wojciech Nawrocki  

Członek Zarządu METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Ekspert ds. projektów środowiskowych. Mgr inż. ochrony środowiska specjalności „Biotechnologia Środowiskowa” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Specjalizuje się w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych oraz krajowych, a także innych możliwych źródeł finansowania inwestycji (preferencyjne pożyczki, kredyty). Realizuje w METROPOLIS nadzór merytoryczny nad projektami o dofinansowanie z dziedziny ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii. To m in. dzięki jego aktywności spółka METROPOLIS pozyskała już łącznie ponad 500 mln PLN dotacji dla projektów środowiskowych, co pozwoliło jej zająć w rankingu Forbes – I miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje na Eko-inwestycje”, a w rankingu Funduszy Europejskich – II miejsce w kategorii „POIiŚ”. Ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Programów Operacyjnych z następujących dziedzin specjalizacji: zanieczyszczenie i ochrona powietrza, gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, w tym eko inwestycje. Na jego koncie znajduje się wiele projektów, które otrzymało dofinansowanie z PO IiŚ w ramach działań 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 9.1, 9.4, 10.2 oraz z NFOŚiGW w ramach programów krajowych, takich jak Program dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji oraz System Zielonych inwestycji GIS. Pozyskał także wsparcie dla wielu projektów środowiskowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Projekty o dofinansowanie z dziedziny efektywności energetycznej, wysokosprawnej kogeneracji oraz energetyki odnawialnej (projekty biomasowe, biogazowe i wiatrowe) to jego codzienna praca. 

 

Witold Chmarzyński

radca prawny, wspólnik zarządzający w Cieślikowski, Chmarzyński kancelaria adwokacko-radcowska sp.j., redaktor naczelny http://elektromobilnosc.com/ – otwarty na nowoczesne rozwiązania specjalista.

Specjalizuje się m.in. w obsłudze spółek,  procesów inwestycyjnych, a także posiada bogate doświadczenie we wszelkich aspektach prawnych związanych z nieruchomościami. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny nieruchomości oraz spółek, w tym m.in. współautorem monografii Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach. Jego pasją (prywatną jak i zawodową) jest elektromobilność – jest ekspertem prawnym śledzącym zmieniające się prawo w tej branży, prelegentem na licznych konferencjach poświęconych tematyce prawnej elektromobilności (polskich jak i międzynarodowych). W zakresie elektromobilności doradza czołowym firmy z branży automotive jak i firmom stawiającym sieć stacji ładowania w Polsce.

 

Piotr Szwarc

aplikant adwokacki w Kancelarii Cieślikowski, Chmarzyński kancelaria adwokacko-radcowska sp.j.

Prawnik, którego przedmiotem zainteresowań są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości i energetyka, w szczególności odnawialne źródła energii. Doradzał klientom z branży elektroenergetycznej i gazowniczej, w tym biogazowniom. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzi wzrost rynku niskoemisyjnych technologii i towarzyszące mu uregulowania prawne. Zaangażowany w rozwój OZE w Polsce. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Bierze także udział w negocjacjach z przedsiębiorstwami pełniącymi funkcję operatorów systemów elektroenergetycznych. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz organach administracji państwowej, w tym Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Regulacji Energetyki.

 

Michał Kornasiewicz

Adwokat, Partner w Kancelarii Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy w Warszawie

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie prawa energetycznego, gospodarczego i handlowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego i gospodarczego oraz prelegent na kilkudziesięciu konferencjach dotyczących sektora energetycznego. Od 2007 r. pomaga liderom branży energetycznej w zakresie zabezpieczenia i zarządzania prowadzoną działalnością, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów.

 

Patrycja Liziniewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie cywilnym, prawie ochrony danych oraz prawie procesowym. Aktualnie zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez lata jej działalność obejmowała kompleksową obsługę oddziału czołowego przedsiębiorstwa energetycznego (operatora sieci dystrybucji – OSD). W ramach prowadzonej obsługi prawnej przygotowywała umowy i opinie prawne oraz doradzała w zakresie prawa energetycznego i dziedzin prawa związanych z działalnością oddziału OSD, m.in. przy przedsięwzięciach związanych z realizacją inwestycji budowlanych w zakresie budowy sieci energetycznych, przy procesach przyłączeniowych, w tym w zakresie zawierania i realizacji umów przyłączeniowych, umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. W ramach współpracy zajmowała się też obsługą postępowań przetargowych, doradzając oraz przygotowując kontrakty związane z udzieleniem zamówienia przez OSD.

Współpraca obejmowała również reprezentację zarówno przed sądami powszechnymi, jak i organami administracji w sprawach, w których stroną było przedsiębiorstwo energetyczne m.in. zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych  związanych z posadowieniem infrastruktury energetycznej.