Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie lubuskim.

 

Działanie 3.4 Kogeneracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

Dla kogo?

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Państwowe Jednostki Budżetowe,
 • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Uczelnie/szkoły wyższe,
 • Jednostki naukowe,
 • Jednostki badawczo-rozwojowe,
 • Instytucje kultury,
 • Właściciele/zarządcy  wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej 109 (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest  zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO L2020.

Na co?

 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE,
 • budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione instalacjami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektroenergetycznej,

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 14 000 000,00
Termin, od którego można składać wnioski – 30.07.2018
Termin, do którego można składać wnioski – 07.08.2018

 

Działanie 3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Dla kogo?

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Uczelnie/szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Instytuty Badawcze,
 • Instytucje kultury,
 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Grupy producentów rolnych,
 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
 • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
 • Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.

Na co?

 • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
 • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 45 000 000,00
Termin, od którego można składać wnioski – 30.07.2018
Termin, do którego można składać wnioski – 01.10.2018

 

Działanie 3.2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

Dla kogo?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co?

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 1 100 000,00
Termin, od którego można składać wnioski – 30.07.2018
Termin, do którego można składać wnioski – 06.08.2018

Konkurs przeznaczony jest dla beneficjentów z województwa Lubuskiego – ZIT Gorzów Wlkp.