Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie podkarpackim

 

Działanie 3.3.2 Redukcja emisji

Dla kogo?

 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Na co?

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

 • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
 • instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa,
 • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 15 700 000,00
Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.09.2018 r.

 

Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co?

 1. Budowę, rozbudowę, przebudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub zgazowującego,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 37 300 000,00
Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.09.2018 r.