Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie pomorskim.

 

Działanie 10.4 Redukcja Emisji dla typów projektów nr 1), 2) i 3)

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki administracji rządowej,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Na co?

 • rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
 • likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,
 • budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.
 • Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 12 317 689,00
Termin, od którego można składać wnioski – 07.01.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 25.01.2019 r.

 

Działanie 10.4 Redukcja Emisji dla typów projektów nr 5)

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki administracji rządowej,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Na co?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: rozbudowę systemu monitoringu powietrza.


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 4 982 920,00
Termin, od którego można składać wnioski – 07.01.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 25.01.2019 r.