Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim

 

Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A)

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

Na co?

 • Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:
  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;
 • Instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
 • Audyt energetyczny realizowany jako element projektu


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 123 836 748,81
Termin, od którego można składać wnioski – 29.06.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 30.07.2018 r.

 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Dla kogo?

MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Na co?

 • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
 • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 • Audyt energetyczny (jako element projektu).


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 29 046 471,81
Termin, od którego można składać wnioski – 29.06.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.07.2018 r.