Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie zachodniopomorskim.

 

Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Dla kogo?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jst,
  • Przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
  2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
  3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.


Maksymalny poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]: 17 985 780, 00
Termin, od którego można składać wnioski – 02.07.2018
Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2018